Logo
Edycja XXV 2020/Etap I

małe jest piękne

← Edycja XXV 2020/Etap I
Zagłosuj na ten obiekt

Dane obiektu

Dane obiektu
Nazwa obiektu Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy Sypniewo
Kategoria obiektu małe jest piękne
Kraj Polska
Edycja Edycja XXV 2020
Adres Mickiewicza 40
64-915 Jastrowie
wielkopolskie
PL
Opis
I. Wstęp

Środowiskowe domy samopomocy, zwane inaczej ośrodkami wsparcia, służą budowaniu sieci oparcia społecznego i przygotowują do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania
w środowisku. Są przeznaczone dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. To placówka okresowego dziennego pobytu, w którym osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą otrzymać częściową opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz posiłek.

II. ŚDS w Sypniewie – pierwszy w powiecie.

1 sierpnia 2019 roku rozpoczął swoją działalność pierwszy w powiecie złotowskim Środowiskowy Domu Samopomocy w Sypniewie w gminie Jastrowie.
Okazały budynek, wyposażony na miarę XXI wieku, wypełnili z początkiem sierpnia uczestnicy. ŚDS zapewnia miejsca dla 20 uczestników, jednak z uwagi na bardzo duże zainteresowanie został złożony wniosek do WUW w Poznaniu o zwiększenie tej liczby do 25.
Uczestnicy ŚDS spędzają swój czas na rehabilitacji społecznej, integrują się ze środowiskiem społecznym, rozwijają swoje zainteresowania, umiejętności, poprzez udział w treningach i terapii.
A powyższemu mają pomóc standaryzowane pracownie: rękodzieła i komputerowa, kulinarna, ruchu i rekreacji oraz techniczna. Oprócz tego do dyspozycji podopiecznych jest świetlica, pokój wyciszenia oraz piękny teren zielony przy Ośrodku. ŚDS to również wsparcie dla rodzin, opiekunów. W ramach swojej działalności ŚDS zapewnia dowóz osób z miejsca zamieszkania oraz posiłek
w ramach terapii kulinarnej.

Na budowę budynku z przeznaczaniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Sypniewie gmina pozyskała 900 tys. zł dofinansowania z budżetu państwa i kolejne 100 tys. zł na wyposażenie Domu. Wartość całej inwestycji to 1,5 mln złotych.
Środki na bieżące funkcjonowanie ŚDS w Sypniewie pochodzą w całości z budżetu państwa. Jest to kwota ponad 400 tys. zł rocznie.

II. Program Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie.

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest postępowanie rehabilitacyjne rozumiane, jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez uczestników jak najpełniejszej samodzielności życiowej i przystosowanie do życia w społeczeństwie.

Działania terapeutyczne Domu obejmują:
1) kształtowanie i pogłębianie umiejętności samodzielnego funkcjonowania,
2) kształtowanie i pogłębianie umiejętności interpersonalnych,
3) rozwijanie zainteresowań i inspirowanie do nowych form aktywności,
4) wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej.

Działania terapeutyczne Domu realizowane są poprzez:
1) treningi samoobsługi i zaradności życiowej mające na celu prawidłowe funkcjonowanie
w życiu codziennym,
2) terapię zajęciową rozwijającą zdolności manualne przy zastosowaniu różnych technik,
3) inne działania o charakterze kulturalnym i sportowym obejmujące spotkania i wyjazdy integracyjne, udział w konkursach i festiwalach jak również działania obejmujące współpracę z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, urzędami i innymi instytucjami działającymi na rzecz integracji społecznej lub świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych.
Realizacja celów i zadań obejmuje:
1) ogólne usprawnianie, rozwój i utrwalenie nawyku wykonywania podstawowych czynności życia codziennego,
2) przystosowanie do życia w społeczeństwie,
3) usprawnianie sposobu komunikowania się z otoczeniem poprzez rehabilitację mowy nakierowaną głównie na rozumienie (słuchanie i mówienie, budowanie wypowiedzi),
4) rozwijanie umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy na przystosowanym stanowisku pracy lub w warunkach pracy chronionej bądź skierowanie uczestnika
na szkolenie zawodowe.
Zajęcia, terapia i treningi prowadzone są w następujących pracowniach i pomieszczeniach:
1) kulinarnej z jadalnią,
2) komputerowej i rękodzieła,
3) ruchu i rekreacji
oraz w pomieszczeniu wyposażonym w sprzęt i urządzenia do treningów tzw. zaplecze techniczno – gospodarcze.
Terapeuci i instruktorzy dostosowują formy, metody i organizację zajęć do możliwości psychofizycznych uczestników. Każdy z uczestników uczestniczy w zajęciach zgodnie
z jego możliwościami psychofizycznymi oraz indywidualnym planem postępowania wspierająco – aktywizacyjnego.

Środowiskowy Dom Samopomocy w swoim programie zakłada następujące cele:
- wyposażenie osób z niepełnosprawnością intelektualną w podstawowe umiejętności
i wiadomości (zaradność w życiu codziennym, samodzielność w zakresie zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych),
- integrację społeczną,
- aktywizowanie uczestników, rozwijanie ich zainteresowań oraz indywidualnych uzdolnień
poprzez udział w różnorodnych zajęciach terapeutycznych,
- zwiększenie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie w kontaktach z innymi
osobami,
- zmianę postrzegania i wizerunku osób niepełnosprawnych w środowisku, bez względu
na przyczynę niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie stereotypom,
- wspieranie i pomoc rodzinie osoby niepełnosprawnej intelektualnie.
Podstawą wszelkich działań terapeutycznych jest ścisła i wzajemna współpraca
z rodzinami uczestników. Zaangażowanie zespołu terapeutycznego i rodziny w proces terapii osoby niepełnosprawnej przyniesie wymierne korzyści i rezultaty w ich codziennym życiu oraz wpłynie korzystnie na funkcjonowanie zajęć i treningów.

Program działania ŚDS przewiduje następujące obszary działania i formy zajęć:
- terapia zajęciowa w pracowniach: komputerowej i rękodzieła z wykorzystaniem różnych metod pracy, mająca na celu ujawnienie i rozwijanie zdolności uczestników w danej dziedzinie.
W zakresie wydzielonych stanowisk z komputerami – uczestnicy mają możliwość nabycia lub doskonalenia umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym
i elektronicznym,
- zajęcia w pracowni ruchu i rekreacji rozwijające aktywność ruchową poprzez ćwiczenia na sprzęcie, zajęcia sportowe oraz rekreację mającą na celu podtrzymanie ogólnej sprawności ruchowej uczestników (rozwijanie turystyki pieszej i rowerowej itp.),
- zajęcia teatralno – muzyczne wyzwalające potencjał uczestników,
- zajęcia z psychologiem prowadzone w pokoju indywidualnego poradnictwa mające na celu poprawę stanu psychofizycznego uczestnika i jego społecznego funkcjonowania oraz zajęcia wyciszające uczestnika,
- zajęcia w pracowni kulinarnej prowadzone w formie treningu kulinarnego, mające na celu opanowanie oraz doskonalenie umiejętności planowania i przygotowywania posiłków oraz rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
- trening umiejętności praktycznych przygotowujący do samodzielnej obsługi sprzętu: pralki, suszarki, żelazka oraz zapoznanie uczestników ze sprzętem sprzątającym i sprzątaniem a także umiejętność wyboru i używania odpowiednich środków czystości, itp.,
- trening budżetowy - ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego gospodarowania własnymi środkami, właściwego dysponowania pieniędzmi oraz nabycie umiejętności dokonywania zakupów,
- trening higieniczny mający na celu naukę dbania o higienę osobistą,
- trening spędzania wolnego czasu ( umiejętność korzystania z Internetu, oglądania
telewizji, czytania książek i prasy oraz angażowanie się w dyskusję z innymi uczestnikami,
słuchanie muzyki, itp.,
- treningi komunikacji interpersonalnej i umiejętności społecznych (zajęcia indywidualne,
grupowe, spotkania społeczności),
- praca socjalna w tym poradnictwo dla uczestników oraz ich rodzin, pomoc przy
rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych,
- stała współpraca z rodziną uczestnika,
- organizacja integracyjnych otwartych i zamkniętych imprez okolicznościowych.
Wszystkie zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb uczestnika i zgodnie z jego predyspozycjami.

Założone efekty działań terapeutycznych oraz treningów uczestników:
1) Poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w codziennym życiu (zaradność, samodzielność w zakresie zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych),
2) Wzrost aktywności psychoruchowej oraz sprawności fizycznej,
3) Wzrost umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych (nawiązywanie
i podtrzymywanie rozmowy, umiejętność funkcjonowania w grupie, podejmowanie aktywnych działań, wywiązywanie się ze swoich obowiązków),
4) Poprawa samooceny,
5) Umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami,
6) Wzrost poczucia własnej wartości,
7) Zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach zorganizowanych.

Kierunki rozwoju:
Dla prawidłowego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie niezbędne jest podejmowanie następujących działań:
1) stałego podnoszenia kwalifikacji przez kadrę Domu,
2) okresowa ocena indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników,
3) angażowanie uczestników w działalność Domu,
4) współpraca z organizacjami pozarządowymi, służbami i instytucjami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników,
5) rozwijanie współpracy z rodzinami uczestników oraz ze środowiskiem lokalnym,
6) nawiązywanie i rozwijanie współpracy min. z ŚDS, WTZ, KIS (wymiana doświadczeń).

Zdjęcia

Stan obecny
W trakcie modernizacji
Przed modernizacją

Lokalizacja